Ostatnio Na Forum
Logowanie

Polityka prywatno?ci

Portal openrouter.info stosuje pliki cookies ("ciasteczka") pozwalające na dostosowanie zawartości portalu do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek oznacza akceptację umieszczenia ich na urządzenia użytkownika. Zmianę ustawień pliku ciasteczek można wykonać zmieniając opcję w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

[Aktualizacja] Konkurs

Email

Zapraszamy na kolejny konkurs w ktrym mo?na wygra? router firmy D-Link.

Aktualizacja: wyniki w dalszej cz??ci wiadomo?ci.

Fundatorem nagrody jest Rafa? Cichosz, znany na forum portalu jako u?ytkownik rpc.

Nagrod? w tym konkursie jest router D-Link DIR-655, bezprzewodowy router z uk?adem radiowym pracuj?cym w technologii 802.11n, gigabitowymi portami ethernet oraz z??czem USB.

Stan routera: sprz?tu kilkuletni, u?ywany, w dobrym stanie i kompletnym pude?kiem.

D-Link DIR-655

Konkurs jest bardzo prosty - nale?y poprawnie odpowiedzie? na pytanie konkursowe i nades?a? odpowied? na odpowiednie konto w portalu openrouter.info. Pytanie konkursowe jest bardzo proste:

Podaj rok za?o?enia i pierwsz? nazw? obecnej firmy D-Link

W?rd osb ktre na?l? prawid?ow? odpowied? zostanie wylosowana jedna ktra otrzyma wspomniany router. Odpowiedzi mo?na nadsy?a? tylko i wy??cznie w niedziel?, 27 stycznia 2013.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs trwa 27 stycznia 2013r
 2. W konkursie mog? bra? udzia? tylko osoby zarejestrowane w portalu openrouter.info przed dat? 21 stycznia 2013r.
 3. Odpowiedzi nale?y nades?a? wiadomo?ci? PM na konto konkurs
 4. Odpowiedzi nades?ane przed lub po wskazanej dacie zostan? zignorowane
 5. Mo?na przes?a? tylko jedn? wiadomo?? ze zg?oszeniem - prosimy o dok?adne sprawdzenie wiadomo?ci przed jej wys?aniem. W tre?ci wiadomo?ci nale?y wpisa? odpowied? na pytanie konkursowe
 6. Prba oszustwa (wys?anie odpowiedzi przez jednego u?ytkownika z wi?cej ni? jednego konta) spowoduje do?ywotnie wykluczone z uczestnictwa w przysz?ych konkursach.
 7. Jeden u?ytkownik mo?e nades?a? tylko jedn? odpowied? w ci?gu trwania konkursu.
 8. W?rd zg?osze? nades?anych z prawid?ow? odpowiedzi? na pytanie konkursowe zostanie wylosowana jedna osoba ktra otrzyma router b?d?cy nagrod? w tym konkursie.
 9. Og?oszenie wynikw konkursu nast?pi najp?niej w ci?gu 3 dni od jego zako?czenia.
 10. Je?li w ci?gu 3 dni od og?oszenia wynikw osoba ktra wygra?a nie zg?osi si? do organizatora konkursu, wtedy nagroda przepada.
 11. Osoba ktra zostanie zwyci?zc? konkursu zobowi?zuje si? w ci?gu 7 dni od og?oszenia wynikw do pokrycia kosztw wysy?ki w wysoko?ci 12z?. P?atno?? mo?liwa jest tylko poprzez wp?at? na konto bankowe. Brak wp?aty automatycznie oznacza utrat? mo?liwo?ci otrzymania nagrody. Wysy?ka nagrd b?dzie przeprowadzona przez Poczt? Polsk? lub paczkomat (InPost).
 12. Wygrany sprz?t nie podlega zwrotom ani wymianie, organizator nie gwarantuje te? poprawno?ci dzia?ania. W szczeglno?ci organizator konkursu nie odpowiada za ew. usterki czy b??dy spowodowane dzia?aniem (lub nie) otrzymanego sprz?tu, organizator konkursu nie daje te? gwarancji na sprz?t.
 13. Wysy?ka nagrody mo?liwa jest tylko na terenie Polski.
 14. Udzia? w konkursie oznacza akceptacj? tego regulaminu.

Wyniki

W 1986 roku, w Taipei zosta?a za?o?ona firma Datex Systems Inc. ktra p?niej zosta?a zmieniona D-Link Corporation.

Pytanie nie nale?a?o do trudnych, aczkolwiek zdarzy?o si? kilka odpowiedzi bez daty za?o?enia. U?ytkownik DjStar przys?a? odpowied? dwa razy. ??cznie by?o 44 zg?osze?.

Losowanie, fanfary, kurtyna - i ma?a r?czka wy?oni?a tylko jeden login: Paco52327. I on zosta? zwyci?zc? konkursu. Gratulacje!

Podzi?kowania nale?? si? tak?e dla Rafa?a, sponsora konkursu. Dzi?kujemy.

 
Share

Nie masz wystarczaj?cych uprawnie? do komentowania.

designed by digi-led.pl
góra
...Copyright © 2010-2013, Ekipa openrouter.info